Huawei CE6865 Tomahawk3 X5

March 2010

data sheet